Maharishi a Védákról és a védikus irodalomról – IV. rész

Negyedik, befejező rész: A tudás a tudatban épül fel

Maharishi szerint a Rigvéda egyik verse az egész Véda bölcseleti tanításának lényegét kifejezi:

ricsó aksaré paramé vjóman
jaszmin dévá adhi visvé niséduh
jasz tan na véda kim ricsá karisjati
ja it tad vidusz ta imé szamászaté

(RV 1.164. 39.)

„A ricsa – a Véda kifejeződése – az aksarában található, abban az elpusztíthatatlan transzcendens mezőben, ahol a kreatív intelligencia összes impulzusa lakozik, mely az egész megnyilvánult mindenségért felelős. Akinek a tudata nem nyitott erre a mezőre, annak számára mit érhetnek a ricsák? Aki viszont ismeri a valóság e szintjét, az megállapodott a kiegyensúlyozottságban, az élet teljességében.”

Az aksara szó jelentheti azt is, hogy „szótag” és azt is, hogy „elpusztíthatatlan”. Maharishi e versben az aksara szót arra az „elpusztíthatatlan”-ra érti, amely túl van a téren (vjóman). Ezt a tudat mezejével avagy az „egyesített mezővel” azonosítja, amelyben a természet összes törvénye honol. Ezek a természeti törvények, melyekre Maharishi a déva szót használja, képezik az alapot, ezért mintegy ők „felelősek” az egész megnyilvánult mindenségért. Az a személy, aki nem ismeri ezt a mezőt, nem képes felfogni vagy hasznos módon értékelni a védikus himnuszokat. Azok viszont, akik ismerik ezt a mezőt, megalapozódtak az egyenletességben, a harmóniában.

Maharishi értelmezése szerint ez a vers azt jelenti, hogy a tudás a tudattól függ. A tudás sorsa általában az, hogy a „tudatlanság kemény szikláira” hulljon – a szentírásokban foglalt tudás az idők folyamán olyan hallgatóságra talált, amely képtelen volt megérteni azt. Maharishi a hétköznapi emberek tudatát egy üres tévéképernyőhöz hasonlítja. A képernyőn futó kép mindig magától a képernyőtől függ: ha a képernyő kicsi vagy csak elmosódott képet tud adni, akkor a kép is kicsi lesz és elmosódott. Hasonlóképp, az a tudás, amelyet valaki kap, mindig átértékelődik az egyén neurofiziológiai struktúrájában, és csak ezután kap értelmet. A felfogott értelem legalább annyira múlik e neurofiziológiai struktúrán, mint magán a bejövő tudáson.

Ha a tudat hatvan százalékban tiszta, akkor a tudás hatvan százalékban lesz helyes, állítja Maharishi. Ha a tudat tiszta, a tudás a maga minden értékében tiszta lesz. Ez a tudás valóban átfogó tudás. Ha a megismerő tudatossága eleven, akkor a tudása is eleven. Több „aha” élmény, több intuitív felismerés vagy elevenné vált megismerés lesz benne, melyek felvillanyozzák az intellektust, az ember pedig ezzel a megértéssel kezdi élni életét.

Ahogyan a tapasztalat mélyebbé válik, a tudás is úgy növekszik, mivel a tudás a tapasztalástól függ. Maharishi azt tanácsolja, hogy folyamatosan végezzük a meditációt és folyamatosan tekintsük a védikus szövegek mélységeibe. Idővel mind több válik majd hozzáférhetővé ezek értékeiből. A szövegek olvasása nyomán feltáruló értelem mennyisége egyenesen arányos azzal, hogy milyen mértékben állapodtunk meg a tiszta tudatban. Ha tudatszintünk változik, a szövegek értelme is változik, és a régi értelem már eszünkbe sem jut.

Végül a tapasztalás száz százalékban megtisztul, és akkor a megismerés minden tárgyával együtt a tudás teljes értékére teszünk szert. A magasabb tudat az üzenet teljességét megérti. Maharishi azt mondja, hogy amiként egy jogász mindenütt a jogot látja vagy egy fizikus mindenütt a fizikát, úgy a tiszta tudatban megállapodott személy is tiszta tudatot lát mindenütt. A tudás a tapasztalás leülepedett formája: a tudat alakot ölt és ez az, amit felfogunk. A tudás csupán annak kifejeződése, amit az ember megtapasztal. A tudás nem azt jelenti, hogy valami másra jövünk rá; egyszerűen csak felfogjuk azt, hogy mik vagyunk. A tudásunk a saját tudatunkban épül fel. Maharishi megjegyzi, hogy az ember soha nem foghat fel többet annál, mint ami ő maga, ez a természet egyszerű törvénye.

Maharishi a védikus szövegek megértésével kapcsolatban nagy hangsúlyt fektet a tudatra. Mint mondja, a Véda érvényessége olyan, mint egy tükör: megláttatja, hogy mit vagyunk képesek felfogni. Minden tudás csak a megismerő tudatának mélyéig képes hatolni. Végső soron a tudás soha sem kívülről származik. A tudás a tudó-ságban, a tudatban létezik. Mivel a tudás legmélyebb szintje a „tiszta tudás” vagy maga a tudat, minden tudás a maga legmélyebb szintje felé irányul. Maharishi szerint a tudás soha nem puszta jelenlét, mely minden cél nélkül van ott – a cél az élet teljessége kell, hogy legyen. Az összes filozófia próbája az, hogy „mit tett ez a te életedért?” Ha a tudás mély, a megismerő is növekedni fog.

Azt az elvet, hogy „a tudás a tudatban épül fel”, Kelet és Nyugat számos jeles  gondolkodója kiemelte már. A nagy angol költő, William Blake például így ír: „Amilyen a szem, olyan a tárgya.” „Bármit is fogunk fel”, mondja Keresztes Szent János, „azt felfogókként fogjuk fel”. Csuang Ce elmesél egy történetet a kútban élő békáról: „Nem tudjuk elmondani a kútban lakó békának, hogy milyen az óceán, mivel az a tér, amelyben él, korlátozza őt. Nem tudjuk a Taót elmagyarázni egy vaskalapos tudósnak, mivel saját doktrínái korlátozzák őt.” A béka hall ugyan a tengerről, de ezeket a szavakat újraértelmezi saját tapasztalatának keretei között. Dickens így ír a Twist Olivérben: „Azoknak, akik a természetre és embertársaikra pillantva úgy kiáltanak fel, hogy minden sötét és búskomor, igazuk van, ám e komor színek saját szemük és szívük ridegségét tükrözik vissza.” Aki zöld szemüveget visel, mindent zöldnek lát, nem a dolgok természete miatt, hanem szemüvege folytán. A Biblia is leszögezi: „Tisztának minden tiszta.” És hogy újfent Blake-et idézzük: „Az ostoba nem ugyanazt a fát látja, mint a bölcs.” Robert Browning így szól: „Az igazság belőlünk fakad, nem pedig külső dolgok folytán jön létre, bármit is hinnénk.” Plutarkhosz pedig ekképpen fogalmaz: „A kellemes és boldog élet nem külső dolgokból származik. Az ember mint valami forrásból saját magából merít örömet és harmóniát.”

MeditációPortál

Hogyan
spóroljunk havi 20ezer forintot

megszorítások
nélkül, ésszerűen?

Töltsd le az
ingyenes tanulmányunkat, és

spórolj
havonta minimum 20ezer forintot!

https://www.hosnok.hu/20ezer/